PRESS: Reus fa un minut de silenci pel primer aniversari de la guerra a Ucraïna by Canal Reus TV

Source: Canal Reus TV
24.02.2023

PRESS TEXT

In English (translation):

Reus observes a minute of silence for the first anniversary of the war in Ukraine

During the rally, the Declaration of the Network of Mayors and Mayoresses for the Peace of Catalonia was read

This Friday, February 24, several citizens of Reus gathered at the gates of the City Hall to observe a minute of silence and show the city’s solidarity with the Ukrainian population and its millions of displaced people.

Institutional statement

During the rally, the mayor and other councilors of the municipal corporation read the Declaration of the Network of Mayors and Mayoresses for the Peace of Catalonia on the occasion of the first anniversary of Russia’s invasion of Ukraine, with the following text:

“One year after the beginning of the Russian invasion of Ukraine, we express our deep concern about the prolongation of the conflict and the suffering it is causing to the civilian population. As representatives of cities and towns, we want to show our solidarity with the Ukrainian mayors and mayoresses and our support for all the victims of the conflict, while showing great respect for their courage and resilience.

As nuclear escalation has become intertwined with this conflict, with repeated threats by Russia to use nuclear weapons, the risks of indiscriminate destruction increase, with catastrophic consequences for people and the planet. That is why we call on the Russian government to stop its nuclear threat, as well as the constant violation of international humanitarian law. This is why we urge the international community to unequivocally denounce this immoral and dangerous behavior.

Our cities, with a citizenry in solidarity and committed to peace, partly marked by a local history of war and refuge, have offered support to people fleeing this conflict, who have been able to rely on legal and safe routes. We ask that this reality is not an exception and that anyone has the right to seek a better future without risking their lives to achieve it.

We pledge to continue collaborating to alleviate the suffering of the population and express our readiness to participate in the reconstruction of the country and the repair of the damage that has crossed the borders of Ukraine and is felt in the world, being especially significant in countries in Africa and the Middle East, with pre-existing humanitarian crises.

We ask the representatives of the countries of the world to raise their voices in favor of peace, solidarity and justice and to work together to build a more solid, inclusive and efficient multilateral system that makes these ideals possible. We need the international community to get involved in new diplomatic efforts to silence the weapons and preserve the lives and human rights of the citizens who are suffering the consequences of the war.

As we commit to playing our part in building a more peaceful Europe, we will support the actions that are taken to bring an end to the conflict and to achieve a world at peace and free of nuclear weapons.”

The war, in the theater

Reus City Council, through the Solidarity and Cooperation area of the Participation, Good Government and General Services department, is organising the presentation, in Ukrainian, of the play “My mother and the large-scale invasion”, directed by Sasha Denisova and performed by Alexey Yudnikov, in the Reading Center on March 14 at 7:00 p.m. The work tells the story of those civilians who live day to day in the midst of conflict. Yudnikov will be the only performer on stage and will take on the shoes of nearly twenty characters.

It is a production of a Ukrainian company that is staying in Catalonia. The actor Alexey Yudnikov and the director and playwright Sasha Denysova had been working together for years in an independent theater in the center of Moscow, from where they conceived the scene as a space of resistance. Until the outbreak of the war with Ukraine, the theater’s works of social criticism drew intensified censorship from the Russian government. It was a theater very critical of power, opposed to Putin’s government and the Russian oligarchs. The theater was closed when the war began. With this situation, both applied for a residency at the NGO Artists at Risk, which, since 2013, has built a worldwide network to help persecuted artists fleeing oppression or war.

Currently, Alexey Yudnikov and Sasha Denysova are immersed in a creative process at Fabra i Coats, where they have been living and rehearsing since last July, with their minds on the war in Kyiv, where they still have relatives. In fact, they are working on a text inspired by the story of the author’s mother, Olga Ivanovna, 81, who refused to leave the family home in Kyiv when the conflict broke out and lives daily with drone attacks, trying to continue with her everyday life.

In Catalan (original):

Reus fa un minut de silenci pel primer aniversari de la guerra a Ucraïna

Durant la concentració, s’ha llegit la Declaració de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya

Aquest divendres, 24 de febrer diversos ciutadans de Reus s’han concentrat a les portes de l’Ajuntament per fer un minut de silenci i mostrar la solidaritat de la ciutat amb la població ucraïnesa i els seus milions de desplaçats.

Declaració institucional

Durant la concentració, l’alcalde i altres regidors de la corporació municipal han llegit la Declaració de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya amb motiu del primer aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna, amb el text següent:

“Un any després de l’inici de la invasió russa a Ucraïna, expressem la nostra profunda preocupació per la perllongació del conflicte bèl·lic i pel patiment que està causant en la població civil. Com a representants de ciutats i pobles, volem mostrar la nostra solidaritat amb els alcaldes i alcaldesses ucraïnesos i el nostre suport a totes les víctimes del conflicte, tot manifestant un gran respecte pel seu coratge i resiliència.

A mesura que l’escalada nuclear s’ha entrellaçat amb aquest conflicte, amb reiterades amenaces per part de Rússia d’utilitzar armes nuclears, augmenten els riscos de destrucció indiscriminada, amb    conseqüències catastròfiques per a les persones i pel planeta. Per això demanem al govern rus que aturi la seva amenaça nuclear, així com la violació constant del dret internacional humanitari. És per això que instem la comunitat internacional a denunciar sense matisos aquest comportament tan immoral com perillós.

Les nostres ciutats, amb una ciutadania solidària i compromesa amb la pau, en part marcada per una història local de guerra i refugi, han ofert suport a les persones que fugen d’aquest conflicte, que han pogut comptar amb vies legals i segures. Demanem que aquesta realitat no sigui una excepció i que qualsevol persona tingui dret a buscar un futur millor sense arriscar la seva vida per aconseguir-ho.

Ens comprometem a continuar col·laborant per alleujar el patiment de la població i manifestem la nostra disposició a participar en la reconstrucció del país i la reparació dels danys que han traspassat les fronteres d’Ucraïna i se senten en l’àmbit mundial, essent especialment significatius a països de l’Àfrica i de l’Orient Mitjà, amb crisis humanitàries preexistents. 

Demanem als representants dels països del món que alcin les seves veus en favor de la pau, la solidaritat i la justícia i facin pinya per construir un sistema multilateral més sòlid, inclusiu i eficient que faci aquests ideals possibles. Necessitem que la comunitat internacional s’impliqui en nous esforços diplomàtics per silenciar les armes i preservar la vida i els drets humans de la ciutadania que està patint les conseqüències del conflicte bèl·lic.

Mentre ens comprometem a jugar el nostre paper en la construcció d’una Europa més pacífica, donarem suport a les accions que s’emprenguin per aconseguir la fi del conflicte i per assolir un món en pau i lliure d’armes nuclears.”

La guerra, al teatre

L’Ajuntament de Reus, a través de l’àrea de Solidaritat i Cooperació de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, organitza el pròxim 14 de març a les 19:00 h al Centre de Lectura la representació en ucraïnès de l’obra «La meva mare i la invasió a gran escala», dirigida per Sasha Denisova, i interpretada per Alexey Yudnikov. L’obra explica la història d’aquells civils que viuen el dia a dia en ple conflicte. Yudnikov serà l’únic intèrpret en escena i es posarà a la pell de prop d’una vintena de personatges.

Es tracta d’una producció d’una companyia ucraïnesa que es troba fent una estada a Catalunya. L’actor Alexey Yudnikov i la directora i dramaturga Sasha Denysova, feia anys que treballaven junts en un teatre independent al centre de Moscou, des d’on concebien l’escena com un espai de resistència. Amb les seves obres de crítica social fins que l’esclat de la guerra amb Ucraïna va intensificar la censura del govern rus. El seu era un teatre molt crític amb el poder, contrari al govern de Putin i amb els oligarques russos. La seva obra va ser clausurada quan va començar la guerra. Amb aquesta situació, tots dos van sol·licitar una residència a l’ONG Artists at Risk, que des del 2013 ha construït una xarxa mundial per ajudar artistes perseguits que fugen de l’opressió o de la guerra.

Actualment, Alexey Yudnikov i Sasha Denysova estan immersos en un procés de creació a la Fabra i Coats, on viuen i assagen des del juliol passat, pendents de l’actualitat de la guerra a Kíiv, on encara tenen familiars. De fet, treballen en un text inspirat en la història de la mare de l’autora, Olga Ivanovna, de 81 anys, que es va negar a abandonar la casa familiar a Kíiv quan va esclatar el conflicte i conviu diàriament amb els atacs dels drons intentant seguir amb la seva quotidianitat.